Sedanje Kulturno društvo Gomilsko je bilo ustanovljeno l. 1975 kot Kulturno prosvetno društvo Gomilsko. To je hkrati pomenilo organizirano obliko kulturnega delovanja v KS Gomilsko. 

Neorganizirana oblika pa je bila pred tem že ves čas prisotna. Ne moremo namreč trditi, da so krajani čutili pomanjkanje možnosti pri kulturnem udejstvovanju, ker ni bilo za ta namen ustanovljenega društva. Prav nasprotno. Središče kulturnega dogajanja je bila šola s svojimi prizadevnimi učitelji. V okviru TVD Partizan so skrbeli za dramsko dejavnost. Zelo močna pevska dejavnost pa je bila znotraj PGD Gomilsko. Veliko kulturne aktivnosti je bilo tudi znotraj še takratne OO ZSMS Gomilsko. Mladi so se angažirali pri ustvarjanju različnih recitalov, iger in skečev. Verjetno je v začetku sedemdesetih prevladala težnja po združitvi vseh potencialov po posameznih društvih in zato je prišlo do ustanovitve društva.

 

Prva predsednica društva je bila ga. Marija Sovinc
V letih 1980 do 1982 jo je nasledil g. Vito Hazler. 
Zaradi preselitve iz kraja je prišlo do predčasnih volitev,  na katerih je bil za predsednika izvoljen g. Danijel Brišnik, ki je redni mandat podaljšal za eno leto. 
Tako je leta 1987 predsednikovanje nastopila ga. Milena Derča, ki je vztrajala vse do leta 1995
Takrat lahko govorimo o nekakšni krizi vodenja, saj je dve leti kot predstavnik kolektivnega vodstva nastopal g. Dušan Tiselj. 
Leta 1997 pa je bil imenovan za dobo štirih let. V letu 2001 je na volilnem občnem zboru mesto predsednika prevzela ga. Marija Rančigaj, ki je v l. 2005 sprejela tudi drugi mandat. 
Na izrednem občnem zboru 15.6.2007, je mesto predsednika prevzel g. Andrej Šram.

Društvo deluje po statutu, ki je bil sprejet na občnem zboru leta 1997.

Člani UO (Upravnega odbora) društva v tem mandatu so:

Andrej Šram (predsednik UO), 
Metka Turnšek (blagajničarka), 
Alenka Drča Bogataj (zapisnikarica), 
Marija Rančigaj, 
Maja Laznik,
Maja Železnik, 
Alenka Žafran,
Borut Kosem in 
Jure Kravanja.

Člani NO (Nadzornega odbora) so:

Dušan Tiselj (predsednik NO), 
Magda Šalamon in 
Roška Drča.